Säännöt

Tampereen Urheiluautoilijat ry:n yhdistyssäännöt

§1 Yhdistyksen nimenä on Tampereen Urheiluautoilijat ry. Kotipaikkana Tampereen kaupunki.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, autonhallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen
Tampereen kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä,
ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä
kilpailuharrastusta. Yhdistys voi järjestää varojen hankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

§3 Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansalliseen Keskusliitto ry:een (AKK ry).

§4 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksenkokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

§5 Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty,
mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

§6 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 2 kuukautta
sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien
toteuttamisessa tai vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa,
joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

§7 Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä
nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai tehnyt seuralle
huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunnia- ja ainaisjäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

§8 Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-, huhtikuussa ja syyskokous loka-, marraskuussa.
Kokouksen tarkemman paikan ja ajan määrää hallitus.

§9 Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vuosikertomus (toimintakertomus) edelliseltä vuodelta
6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastustoimiston lausunto, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.

Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
e) läsnäolijat
f) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7. Valitaan neljä (4) varsinaista kahdeksi ja kahdeksan (8) varajäsentä yhdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan tilintarkastustoimisto ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.
11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat.

§10 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Asioita, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys vähintään 20 päivää ennen kokousta.

§11 Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään yhdessä Tampereella ilmestyvässä
sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

§12 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä,
jotka hallitus nimeää henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) sekä varajäsenet.
Ensimmäisellä kerralla erovuoro tapahtuu arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin,
joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja
neljän (4) hallituksen varsinaisen jäsenen läsnäollessa.
Hallitus voi nimetä hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita toimihenkilöitä tai toimikuntia.

§13 Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja
annettava tilintarkastustoimistolle helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastustoimiston tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

§14 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen
varsinaisen jäsenen kanssa.

§15 Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä
yhdistyksen kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

§16 Jos yhdistys päättää purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

§17 Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.